- เครื่องดื่ม- อาหารแปรรูป- โรงงานอาหารสัตว์ผสมเสร็จ (TMR)

       

- โรงงานผลิตวัสดุปรับปรุงดิน- โรงเพาะกล้าไม้เศรษฐกิจและไม้ยืนต้น

   
<<< รายการสินค้าทั้งหมด >>

image 1

ราคา : บาท
รหัสสินค้า :

จำนวนสินค้าสินค้าในคลัง
จำนวนสินค้าที่ขายไปแล้ว


          
รายละเอียดสินค้า
     
     
     
     
     
- โฉนดแปลงหญ้า- โฉนดต้นไม้
งานบริการ
 • การปลูกหญ้าเนเปียร์
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • หลักประกันทางเลือก
 • ที่ปรึกษาด้านอาชีพ
 • สินค้า
 • ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสำเร็จ
 • หญ้าหมัก
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • การขนส่ง