ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จำกัด
97 หมู่ 6 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 043-000-071
E-mail: td.networks2560@gmail.com

สำนักงานสาขา
บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จำกัด
99/1 หมู่ 2 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์: -
E-mail: -

สำนักงานสาขา
บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จำกัด
204 หมู่ 2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
โทรศัพท์: -
E-mail: -

สำนักงานสาขา
บริษัท พัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นไม้และพลังงาน จำกัด
67 หมู่ 6 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์: -
E-mail: -


งานบริการ
 • การปลูกหญ้าเนเปียร์
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • หลักประกันทางเลือก
 • ที่ปรึกษาด้านอาชีพ
 • สินค้า
 • ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสำเร็จ
 • หญ้าหมัก
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • การขนส่ง