ทำเนียบบุคลากรบริษัท


นายนฤพล วันทูล
กรรมการบริษัท


นายนฤพล วันทูล
กรรมการผู้จัดการ


ธุรการ


การเงิน


บัญชี


เทคโนโลนีสารสนเทศ


นายธีรพงษ์ ชวาลา
ด้านวิชาการ

นายภควัฒน์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
ด้านปฏิบัติการ

นายนฤพล วันทูล
บริหารสาขา

ร้อยเอ็ด
พะเยา
ขอนแก่น
เพชรบุรี
ชุมพร

พันธมิตรทางธุรกิจ


งานบริการ
 • การปลูกหญ้าเนเปียร์
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • หลักประกันทางเลือก
 • ที่ปรึกษาด้านอาชีพ
 • สินค้า
 • ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสำเร็จ
 • หญ้าหมัก
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • การขนส่ง