Think it small Make it Big ! มองให้เป็นเรื่องเล็ก แล้วทำให้... ยิ่งใหญ่ !


พัฒนาฯ : ตัวอย่างสินค้า

ต้นกล้ากระถินเทพา สูง 20-30 ซม. (N)
ราคาสินค้า : 10 บาท
จำนวนสินค้า : 79970 ต้น

ไม้ขนาด 5 นิ้ว x 1.5 นิ้ว ยาว 3 เมตร
ราคาสินค้า : 270 บาท
จำนวนสินค้า : 5 ชิ้น

ไม้ฝา 5 นิ้ว x 17 มม. ยาว 3 เมตร
ราคาสินค้า : 105 บาท
จำนวนสินค้า : 150 ชิ้น

เสาไม้ 5 นิ้ว x 5 นิ้ว ยาว 3.5 เมตร
ราคาสินค้า : 875 บาท
จำนวนสินค้า : 4 ชิ้น
พัฒนาฯ : ภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7


งานบริการ
 • การปลูกหญ้าเนเปียร์
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • หลักประกันทางเลือก
 • ที่ปรึกษาด้านอาชีพ
 • สินค้า
 • ปุ๋ยอินทรีย์สูตรสำเร็จ
 • หญ้าหมัก
 • ผลผลิตทางการเกษตร
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • การขนส่ง